Iedere school in Nederland kent op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) een MR.

De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden, die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bestuur.

De volledige bevoegdheden van de MR staan beschreven in de WMS en Medezeggenschapsreglement. De MR heeft instemmingsrecht voor o.a. het schoolplan, de schoolgids, de onderwijstijd, beleid werkzaamheden ouders, de verlofregeling, arbeids- en rusttijdenregeling.

Onze MR telt momenteel 6 leden: 3 leden vanuit het personeel en 3 vanuit de ouders. De zittingsduur is 3 jaar, waarna een MR-lid zich herkiesbaar kan stellen.

De samenstelling van de MR:

Anil Tumer -voorzitter
Mohamed Ajarai - secretaris
Nabila Loukili - lid

Huseyin Bayraktar - secretaris
Sezer Han Degmez - lid
Jamila Boudaamach - lid

Vragen en opmerkingen kunt u kwijt bij de MR schoollid of via mr@ababil.nl

Laatste Nieuws

Start Kinderboekenweek 2020
Week Tegen Pesten
Schoolproject Ethiopë

Over Ababil

Lees meer →