Ababil
ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL EL-FURKAN

 


Visie onderwijskundige didactiek en pedagogie

In de eerste plaats is islamitisch onderwijs sterk verweven met islamitische opvoeding en dus met islamitische religie. In de tweede plaats zijn er verschillende opvattingen over de toevoeging ”islamitisch” mogelijk. Onze islamitische basisscholen zijn scholen die zich op de Nederlandse samenleving richten.

Ook de uitgangspunten van de Islam zijn stevig verankerd. De combinatie van de ankers uit de Islam en de Nederlandse opvattingen over onderwijs maken het keuzeproces tot een uitdaging. In onze geloofsovertuiging vinden we de meest basale richtlijnen voor het handelen in de school, die in de volgende punten kunnen worden samengevat:

Elk mens wordt gezien als een uniek wezen;

  1. De islamitische opvoeding van de mens, die gebaseerd is op het geloof en zijn normen,     waarden en gedragsregels, wordt beschreven in de Koran en de Soennah. Deze leggen ook de basis voor het islamitisch onderwijs.
  1. Het gezin is de basis voor de opvoeding. Het voorbeeld voor de kinderen wordt in het       gezin gegeven. Er wordt gestreefd naar eenheid van opvoeding en onderwijs, waarbij de school een aanvulling is op de gezinssituatie.
  2. Het onderwijs is erop gericht de drie dimensies van de mens (het hart, het verstand en het lichaam) op de juiste wijze, met het juiste voedsel, door middel van de juiste ‘voeding’ en dosering en onderling in balans, (op) te voeden
  3. Verschillen tussen mensen kunnen een bron vormen van verrijking en vormen daarom een uitdaging voor de school. De kinderen leren van elkaar en met elkaar en er is respect voor de onderlinge verschillen.
  4. Elk kind is van nature tot het goede geneigd. De opvoeders, de omgeving en het karakter van het kind zijn allemaal medebepalend voor de keuzes die het kind in zijn leven zal maken. Al deze factoren moeten op elkaar worden afgestemd vanuit de richtlijnen die de Islam ons biedt.

 

Missie

De missie is eigenlijk tweeledig. Zij kent een fundamentele (geloofs-)grondslag die richting geeft aan al ons handelen. Bovendien is in de missie de onderwijskundige richting verpakt:

De Stichting Islamitisch College verzorgt onderwijs op algemeen islamitische grondslag aan kinderen die in de islam mogen worden gevormd, met als doel ze op te voeden tot participatie in de Nederlandse samenleving op basis van het behoud van eigen culturele en religieuze achtergrond.

Op algemeen islamitische grondslag wil zeggen:

  • dat de basis van de islam meteen de basis van de school betekent.
  • dat de school ernaar streeft het Godbewustzijn, zoals gedefinieerd volgens de islam, bij kinderen te ontwikkelen.

 

De Stichting streeft ernaar die kennis, vaardigheden en attitude bij kinderen te ontwikkelen, die nodig zijn om volledig te kunnen participeren in deze Nederlandse samenleving.

Voor ouders die hier behoefte aan hebben heeft Ababil in het gebouw zelf buitenschoolse opvang (BSO). Meer informatie hierover kunt u op school krijgen. Ababil heeft ook een peuterspeelzaal. Dit is voor kinderen van 2.5 tot 4 jaar. De kinderen van onze peuterspeelzaal stromen door naar onze basisschool.

De school telt ca. 345 leerlingen. 

Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    Ababil - 2013 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU