Ababil
ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL EL-FURKAN

Schoolregels

Schoolmaterialen
Schoolmelk
Schoolfruitbeleid
Parkeren, brengen en halen van de kinderen
Toelating van leerlingen tot het basisonderwijs
Leerplicht
Verlof wegens vakantie 
Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden
Overblijven
Schorsing of verwijdering van school
Ongevallenverzekering
Aansprakelijkheid
Eerste Hulp Bij Ongelukken
Busvervoer
Busreglement
Sponsoring
Klachtenregeling Primair Onderwijs
Onderwijsinspectie
Gedrag op en bij school
Ontruimingsoefening
Uitschrijven van kinderen
Verjaardagen
Ziekmelding van leerlingen
Mobiele telefoons
Mobiele telefoons/ MP3-spelers etc

 


Schoolmaterialen

In het algemeen is er veel geld en moeite besteed om alle schoolboeken, mappen, computers en schrijfmaterialen modern te houden. Wij verwachten dan ook van iedereen dat er met respect met deze spullen omgegaan wordt. Bij beschadiging of vermissing moeten wij helaas de kosten bij u in rekening brengen.


Schoolmelk

Voor alle leerlingen is het mogelijk om schoolmelk te drinken. Elke week zorgt Campina ervoor dat de koelkasten gevuld worden met verse pakjes melk. Er kan alleen halfvolle melk besteld worden. Nieuwe aanmeldingen worden altijd verwerkt aan het eind van iedere maand. Aanmeldingsformulieren en/of wijzigingskaarten zijn op school te verkrijgen bij juf Safia, maar nog makkelijker: bezoek de schoolmelksite: www.schoolmelk.nl. De betaling handelt u af per acceptgiro. Natuurlijk kunnen kinderen die niet aan deze regeling deelnemen melk van huis meenemen. Daarnaast is brood en fruit toegestaan; geen frisdrank en snoep alstublieft. Deze zijn niet goed voor het gebit. Als er een of meer dagen bij de schoolmelkvoorziening uitvallen, dan mag uw kind zelf wat te drinken meenemen.


Schoolfruitbeleid

Als school bieden wij een omgeving aan waarin kinderen gezonde eetgewoonten aanleren. Dit begint bij de pauzehappen. Het beleid rond pauzehappen op onze school is dat de kinderen op 3 vaste dagen in de week een portie groente of fruit (schoongemaakt) meekrijgen. Dit wordt gezamenlijk in de klas gegeten. Onze vaste groente- en fruitdagen zijn dus maandag, dinsdag en donderdag voor de ochtendpauze Op deze dagen geeft u uw kind dus alleen groente en/of fruit mee( als tussendoortje).

Wij vinden het wenselijk dat u op de overige dagen ook groente en/of fruit meegeeft aan uw kind. Eventueel geeft u iets anders kleins mee, zoals een volkoren boterham dun besmeerd met gezond beleg. Op school wordt niet gesnoept en er wordt ook geen snoep meegebracht. M.u.v. feestdagen. Dit beleid zien wij als een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn.


Parkeren, brengen en halen van de kinderen

Het is van groot belang dat wij de ingang van het schoolgebouw zo goed mogelijk vrijhouden. Willen de ouders die hun kinderen met de auto brengen, proberen de auto zo te parkeren, dat de doorgang in de straat niet belemmerd wordt!


Toelating van leerlingen tot het basisonderwijs

Om te worden toegelaten tot de basisschool moeten kinderen 4 jaar zijn. Op de dag dat zij 4 worden, kunnen ze al naar school. Al daarvoor kan het kind worden ingeschreven.

Om jonge kinderen te laten wennen aan de basisschool kunnen ze 5 ochtenden of middagen worden toegelaten, nadat zij de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt.

Als uw kind onze school bezoekt vanaf de leeftijd van 4 jaar, verwachten wij van de ouders dat de 4-jarigen iedere dag de school bezoeken. Ondanks dat uw kind wettelijk gezien niet leerplichtig is, vinden wij het van groot belang dat ook de 4-jarigen de school trouw bezoeken en niet zonder reden of bericht wegblijven.


Leerplicht

Een kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin een kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Bijvoorbeeld: een kind wordt op 6 februari 5 jaar; het is dan leerplichtig vanaf de eerste schooldag in maart. Bij ongeoorloofd verzuim of bij vaak te laat komen is de school verplicht hiervan melding te maken bij de leerplicht.


Verlof wegens vakantie

Extra verlof mag geen regel worden en is dus alleen bedoeld als uitzondering. Bovendien moet extra verlof ruim op tijd (6 weken ervoor) aangevraagd worden en er is dan duidelijk omschreven wat de reden zou kunnen zijn. Zo is b.v. een familiebezoek, verkeersdrukte of een speciale vakantieaanbieding geen geldige reden. Ook mag er geen verlof opgenomen worden in de eerste 2 schoolweken. Slechts in bijzondere gevallen kan toestemming verleend worden voor extra verlofdagen. Dit kan bijvoorbeeld als de ouders geen vakantie kunnen nemen gedurende de officiële schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers. Wel dient dan een verklaring van de werkgever overlegd te worden. Vakantieverlof kan slechts een maal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen.

De leerplicht brengt in Schiedam (met name in de laatste week van het schooljaar) een bezoek aan de school om op ongeoorloofd verzuim te controleren.


Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden

Voor dit verlof zijn richtlijnen opgesteld. Deze staan op de aanvraagformulieren voor verlof vermeld. Als kinderen verzuimen rondom een van de vakanties (of ziek worden gemeld) zal hiervan melding gemaakt worden bij de afdeling leerplicht. Er zal mogelijk proces verbaal opgemaakt worden als blijkt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. De rechter kan in die gevallen een forse boete opleggen.

Voor verlof wegens vakantie en voor verlof wegens andere omstandigheden moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op school en bij de Dienst Educatie. Indien verlof wordt gevraagd voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar, beslist de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.


Overblijven

De leerlingen die met de schoolbus naar school komen, blijven tussen de middag over. Het busgeld is inclusief het overblijven. Het is de bedoeling dat de kinderen van thuis een lunchpakket meenemen. Er wordt gezamenlijk in de klassen onder toezicht van de groepsleerkracht gegeten. Daarna gaan de kinderen naar buiten voor ongeveer 30 minuten. Bij regenachtig weer worden de kinderen in de klas opgenomen. Op het plein wordt toezicht gehouden door ouders en leerkrachten. De kinderen dienen zich aan de pleinregels te houden!

De kosten zijn € 8,00 per maand en het dient (per 2 maanden) van te voren betaald te worden bij de receptie. Voor 1 keer overblijven betaalt u € 2,00 bij de leerkracht.


Schorsing of verwijdering van school

In bijzondere gevallen kan een leerling voor één of enkele dagen worden geschorst. Is dit definitief, dan is er sprake van verwijdering. Bij problemen wordt er altijd een oplossing gezocht in overleg met de ouders en eventuele externe deskundigen. Dit kan zijn bijvoorbeeld omdat de basisschool het kind niet kan bieden wat het nodig heeft (speciale zorg/aanpak) voor het leren of gedrag. Ernstig wangedrag van een kind of ouder kan aanleiding zijn tot verwijdering.

In voorkomende gevallen vindt er overleg plaats met betrokken instanties als de Commissie Leerlingen Zorg of de leerplichtambtenaar van de Dienst Educatie. Indien het schoolbestuur uiteindelijk tot schorsing of verwijdering wil overgaan, wordt altijd de procedure gevolgd die hiervoor geldt (artikel 40 lid 5 van de Wet op het Primair Onderwijs).


Ongevallenverzekering

Er is voor leerlingen, teamleden en ouderparticipanten een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school, van school naar huis, tijdens het verblijf op school en tijdens de buitenschoolse activiteiten in schoolverband.

De verzekering omvat in die tijd tevens het ongevallenrisico door stoeien van leerlingen onderling.

Tip: Verzeker u en uw kind ook tegen wettelijke aansprakelijkheid.


Aansprakelijkheid

Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die in of bij de school is toegebracht aan eigendommen van leerlingen, ouders of andere personen. Zo is het bestuur bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uit de school vervreemde kledingstukken, vernieling van een in de rijwielstalling geplaatste fiets of bijvoorbeeld bij gymnastiek- of zwemlessen in bewaring gegeven zaken. We adviseren sieraden en dergelijke thuis te laten als er gymnastiek of zwemmen op het rooster staat.

Het bestuur kan wel aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen, als die is veroorzaakt door duidelijk foutief handelen of nalatigheid van aan de school verbonden personeel of anderen die in het kader van het onderwijs werkzaam zijn in school.


Eerste Hulp Bij Ongelukken

Mocht er op school met uw kind een ongeluk(je) gebeuren, dan handelen we als volgt:

  • Is het niet ernstig, dan behandelt een van de leerkrachten of iemand die de EHBO-cursus heeft gevolgd het kind;
  • Is het ernstiger, dan doen we het noodzakelijke en bellen we de ouders om te komen. Bent u niet thuis, dan gaan we met uw kind naar een arts of de EHBO-afdeling van het ziekenhuis. We proberen dan wel een door u opgegeven extra telefoon te bellen, zodat er toch een vertrouwd iemand bij uw kind kan zijn in het ziekenhuis;
  • Laat het zich ernstig aanzien, dan gaan we direct naar de EHBO-afdeling van het ziekenhuis en proberen vervolgens zo snel mogelijk een van de ouders te bellen.

Busvervoer

De vervoersstichting heeft twee schoolbussen in eigendom. De schoolbussen halen leerlingen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis op. ’s Morgens worden de leerlingen op verschillende opstapplaatsen opgehaald en ’s middags daar ook weer afgezet. De kosten hiervan kunnen per schooljaar enigszins variëren. Voor informatie over de bijdrage voor het busvervoer dient u zich te wenden tot de secretaresse van de school. De busbijdragen dienen in de eerste maand van het nieuwe schooljaar te worden betaald. Als uw kind hiervan gebruik maakt, ontvangt u van de vervoersstichting een acceptgiro. Voor de leerlingen uit Maassluis verstrekt de gemeente geheel of gedeeltelijk een vergoeding.


Busreglement

Om de veiligheid van leerlingen te waarborgen is er een aantal voorwaarden waaraan de leerlingen zich dienen te houden als zij gebruik maken van de bus, nl.:

Een leerling die zich in de bus misdraagt, wordt door de chauffeur gewaarschuwd. De chauffeur noteert het wangedrag van de leerling in een logboek. Indien het wangedrag van de leerlingen zich herhaalt, wordt dit opnieuw in het logboek genoteerd. Bij de derde overtreding wordt de schoolleiding in kennis gesteld. De overtreder moet zich melden bij de schoolleiding. Vervolgens worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. De gemaakte afspraken met de ouders en de leerling worden genoteerd in het logboek. Indien het kind zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, wordt hem of haar de toegang tot de bus voor een week ontzegd. De ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Helpt dit ook niet, dan wordt de leerling voor het resterende schooljaar de toegang tot de bus ontzegd. Ouders worden hierover zowel telefonisch als schriftelijk geïnformeerd. Ouders ontvangen de busbijdrage voor het resterende schooljaar terug. Dit wordt tevens vastgelegd in het logboek.


Sponsoring

Onze school ontvangt geen structurele bijdragen uit sponsoring. In de schoolgids kunnen wel advertenties worden geplaatst, maar deze opbrengsten worden alleen gebruikt voor de drukkosten van de schoolgids. Invloed op het onderwijs vindt niet plaats.


Klachtenregeling Primair Onderwijs

Voor Ababil is een klachtenregeling van kracht voor iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap (niet alleen leerkrachten, directies en ander personeel, maar ook voor ouders, leerlingen en vrijwilligers). De bedoeling van de regeling is ervoor te zorgen, dat eventuele klachten op een zorgvuldige wijze worden behandeld. Als er een probleem of geschil is ontstaan, moet natuurlijk in beginsel worden geprobeerd dat op te lossen door rechtstreeks overleg tussen betrokkenen. Soms lukt dat niet of is het probleem of geschil zodanig, dat de hulp van een ander daarbij nodig is. De schoolleiding is dan de eerst aangewezene om te bemiddelen. Het kan echter zijn, dat die bemiddeling geen oplossing biedt of dat degene, die met het probleem zit, de schoolleiding er niet bij wil of durft te betrekken. In zo’n geval kan hij of zij zich wenden tot de vertrouwens- en contactpersoon die de school heeft aangesteld, dhr. M. Sert, Parkweg 92  3119 CM  Schiedam, tel. 06 417 05 475

Wordt er intern geen oplossing gevonden voor uw probleem, dan kan uw klacht uiteindelijk worden voorgelegd aan de Klachtencommissie Islamitische scholen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Deze brengt advies uit. Het schoolbestuur dient vervolgens aan te geven wat zij met het advies gaat doen. Mocht dit niet bevredigend zijn voor de klager, dan kan hij/zij zich wenden tot de Commissie van Beroep Islamitische Scholen (hetzelfde adres als de Klachtencommissie). In de officiële klachtenregeling - die ter inzage op school aanwezig is - kunt u desgewenst het een en ander nalezen.

Verder hanteert de school een klachtenregeling inzake ongewenste intimiteiten. Indien u meent, dat hiervoor aanleiding is, kunt u zich wenden tot de directeur van de school of rechtstreeks tot de onafhankelijke vertrouwenspersoon, die daartoe door het bestuur wordt aangezocht. Uw klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.


Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie heeft als taak de kwaliteit van ons onderwijs te beoordelen. 

De rapportage is op school ter inzage aanwezig en ook op de website van de inspectie te bekijken (www.onderwijsinspectie.nl). De inspectie beantwoordt geen telefonische vragen meer. Voor vragen over onderwijs kunt u bellen met 0800-8051. Voor meldingen van ernstige psychische trauma's of geweld dient u contact op te nemen via: 0900-1113111. U wordt dan verbonden met een vertrouwensinspecteur.


Gedrag op en bij school

Wij zien graag dat iedereen elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij bepaalde waarden en normen hanteren op school. Wij verwachten dat alle mensen, groot en klein, fatsoenlijk met elkaar praten en duidelijk met elkaar omgaan. De gedragsregels van de gemeente Schiedam gelden op onze school en worden of zijn verspreid aan alle ouders.

Voor de school verwachten wij een goed voorbeeldgedrag van leerkrachten en ouders.

De belangrijkste regels zijn hieronder opgenomen:

 

  • We zorgen met elkaar voor een ordelijke en gezellige school. Wij tonen respect voor onze (eigen) omgeving. Ook respect voor andermans spullen hoort hierbij. Wil je iets lenen van een ander, dan wordt dat netjes gevraagd. We maken elkaars spullen niet stuk.
  • We gaan respectvol met elkaar om: geen geweld, geen discriminatie, elkaar niet pesten, niet uitschelden of hinderen.
  • Tijdens alle schoolactiviteiten, ook buiten de gebouwen, gelden de normale schoolregels
  • Verbaal (schelden of ander onbehoorlijk taalgebruik) en non-verbaal geweld (gewelddadige of dreigende gebaren) zijn verboden en worden niet getolereerd. Iedere handeling waarbij enige vorm van dreiging uitgaat tussen volwassenen en kinderen of onderling is verboden.
  • Wapens of daarop lijkende voorwerpen zijn in school verboden.
  • In school wordt niet gerookt en wij vragen iedereen ook in de nabije omgeving van school dit niet te doen en bijvoorbeeld geen peuken op straat te gooien.

Bij ernstige verstoringen van onze gedragsregels, zie kopje “schorsing en verwijdering”.


Ontruimingsoefening

Minstens 1 keer per jaar oefenen wij het ontruimen van de school.


Uitschrijven van kinderen

Wanneer u gaat verhuizen of in verband met een andere reden de school verlaat, dan vragen wij u dit vroegtijdig te melden aan de leerkracht en de directie. Dit in verband met het doorgeven van alle belangrijke informatie aan een volgende school.


Verjaardagen

Het vieren van verjaardagen is geen islamitisch gebruik. Op onze school vieren wij dus geen verjaardagen. Op andere momenten van het jaar zijn traktaties wel mogelijk, bijvoorbeeld bij feesten of bijzondere gedenkdagen (nadrukkelijk geen snoep, maar wel fruit).

Wij stellen het zeer op prijs dat deze regel door een ieder wordt nageleefd!


Ziekmelding van leerlingen

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, dient u ons dat te berichten, graag vóór schooltijd. Vanaf 08.00 uur 's morgens zijn wij telefonisch bereikbaar. Wij weten dan zeker waar afwezige kinderen zijn.

Het telefoonnummer van de school vindt u in deze schoolgids. Wij stellen het zeer op prijs als u belt!. Bij kinderen waar het voor ons onduidelijk is, waarom ze niet op school zijn, zullen wij naar huis bellen met de vraag: “Waarom is uw kind niet op school?”


Mobiele telefoons

Helaas constateren wij dat mobiele nummers erg snel wijzigen. Dit kan vervelende gevolgen hebben als wij u daardoor niet kunnen bereiken als er iets met uw kind aan de hand is. Dus geef a.u.b. wijzigingen direct door aan de administratie.


Mobiele telefoons/ MP3-spelers etc.  

Op school dienen de kinderen zich op de lessen te concentreren. Daarom zijn mobiele telefoons, MP3-spelers en iPods niet toegestaan.

Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    Ababil - 2013 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU