Ababil
ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL EL-FURKAN

Onze medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school in Nederland kent op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen een MR. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden, die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het Bevoegd Gezag (het schoolbestuur).

De bevoegdheden van de MR staan omschreven in het Medezeggenschapsreglement. In dit reglement staat ook omschreven over welke aangelegenheden de MR advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de MR nodig hebben. Minimaal 1 maal per jaar is er overleg met het schoolbestuur.

De grootte van de MR hangt samen met het aantal leerlingen op school.

Onze MR telt 8 leden: 4 leden vanuit het personeel en 4 ouders. De zittingsduur is 2 jaar, daarna kan een MR-lid zich herkiesbaar stellen.


Leden MR 2013-2014

Personeel  
Juf Tuba Gungor Voorzitter
Juf Hale Avci Lid
Juf Hulya Guler Almansoury Lid
Ouders  
Dhr. Muhammed Yuce Secretaris
Mw. Sumeyye Bundar
Lid
Mw. Taminah Yaing Lid

 


Kijkochtenden voor de ouders

Tijdens de informatieavond krijgt u als ouder al veel te horen wat er zoal in de groep van uw kind gebeurt. Maar hoe gaat het dan in de praktijk? Om te zien en om van dichtbij mee te maken hoe een deel van de ochtend verloopt, hebben wij op school kijkochtenden gepland. U mag dan in de groep van uw kind een deel van de ochtend blijven. De aanwezigheid van ouders voor leerlingen kan heel motiverend werken. Wij sporen dan ook ouders aan om hiervan gebruik te maken. 


Nieuwsbrief

Gemiddeld eenmaal per 2 weken komt er een Nieuwsbrief uit met informatie over schoolzaken. Aankondigingen van excursies en bijzondere activiteiten en verslagen ervan, nieuws over inhoudelijke ontwikkelingen en mededelingen van huishoudelijke aard zijn er in te lezen. Dit schooljaar hebben wij naast de papieren versie ook de digitale versie. In de toekomst willen wij overgaan tot alleen de digitale versie.


Ouderbijdrage

In principe is het onderwijs aan kinderen van het basisonderwijs gratis. Dit houdt in dat ouders niet hoeven te betalen voor salarissen, gebouwen, boeken en dergelijke. Toch wordt er op alle basisscholen aan de ouders gevraagd om een bijdrage te leveren. Deze bijdrage is vrijwillig, maar wel noodzakelijk omdat er veel extra activiteiten uit worden betaald. Zonder uw ouderbijdrage zijn bijvoorbeeld de volgende belangrijke activiteiten niet mogelijk.

  • Schoolreisjes
  • Activiteiten voor kinderen zoals Ied ul Fitr en Ied ul Adhafeest
  • Attenties in de vorm van versnaperingen bij sportdagen
  • Afscheidsvieringen van leerlingen 

 


Voor dit schooljaar zijn de bijdragen volgens onderstaand tabel:

Maand van inschrijving

Groepen 1 t/m 4

Groepen 5 t/m 8

Augustus & september

        € 35

        € 40

Oktober

        € 33       

        € 38

November

        € 31

        € 36

December

        € 29

        € 34

Januari

        € 27

        € 32

Februari

        € 25

        € 30

Maart

        € 23

        € 28

April

        € 21

        € 26

Mei

        € 19

        € 24

Juni

        € 17

        € 22

U kunt het bedrag contant bij de receptie betalen of het kan gestort worden op girorekening 5223928 van Stichting Ouderbijdrage Ababil, onder vermelding van de naam van uw kind(eren).

Onder de ouderbijdrage valt niet het schoolkamp van groep 8.

Dit schooljaar wordt er een extra bijdrage gevraagd voor de bouw van de gebedsruimte in het nieuwe schoolgebouw. De hoogte hiervan wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Gedurende het jaar worden er activiteiten georganiseerd, waarvan de opbrengst bedoeld zal worden voor de bouw.


Ouderinformatie avonden

Aan het begin van het schooljaar worden de ouderinformatieavonden gepland.

In de groep van uw kind krijgt u informatie over wat er zoal in het schooljaar te verwachten is. U heeft inzage in de lesmaterialen die in de groep gebruikt worden, toetsen, welke uitstapjes in het schooljaar plaatsvinden, eventuele bezoeken aan de schoolarts, schoolreisjes, projecten, thema’s etc.


Rapporten

Drie keer per schooljaar krijgt uw kind een rapport. Tijdens de rapportbespreking, welke 10 minuten duurt, wordt u door de leerkracht op de hoogte gebracht van de vorderingen van uw kind. Mocht er behoefte zijn aan meer informatie, dan kan dat altijd op afspraak met de leerkracht.


Schoolfoto’s

Elk jaar komt de schoolfotograaf op onze school. Er worden groepsfoto’s gemaakt en foto’s van ieder kind apart. Er is geen koopverplichting. Als u uw kind niet op de foto wilt, moet u dat tijdig aangeven.


Schoolkrant

Onze schoolkrant verschijnt drie keer per jaar. De krant wordt met de hulp van de groepsleerkrachten en ouders samengesteld en is gemaakt door de leerlingen. Tevens zullen de laatste schoolnieuwtjes, nieuws en verhalen vanuit de Islam worden vermeld. Verder is eventuele reclame van harte welkom. De kosten hiervoor zijn: een halve pagina is € 75 en een pagina is € 150. Met deze middelen worden slechts de drukkosten van de schoolkrant betaald.


Spreken met de leerkrachten

Er is altijd de mogelijkheid om de leerkracht van uw kind te spreken. We zouden het heel fijn vinden als u van tevoren even de school belt voor een afspraak.


Huisbezoek

Om kinderen beter te leren begrijpen kan het zijn dat de leerkracht een huisbezoek aflegt. De leerkracht maakt zo op een informele wijze kennis met de thuissituatie van het kind. Mocht dit nodig zijn dan zal de leerkracht vroegtijdig een afspraak maken met de ouders van het kind.

 

 

 

 

 

 

 

Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    Ababil - 2013 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU