Ababil
ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL EL-FURKAN

De School


Over de naam van de school willen wij het volgende vertellen:

Heel lang geleden leefde er in Jemen een slechte koning. Hij heette Abraha. Hij was jaloers dat de mensen in grote getale naar Mekka gingen om de Ka`bah te bezoeken, terwijl ze zijn tempel links lieten liggen. Hij besloot de Ka`bah te vernietigen met behulp van zijn soldaten en een paar olifanten. Abraha beval de olifanten de Ka`bah kapot te maken, maar zij weigerden en bewogen niet van hun plaats. Toen stuurde Allah een leger van kleine Ababil-vogeltjes, die kleine steentjes in hun bekjes droegen. Ze lieten de steentjes allemaal tegelijk op de soldaten vallen en redden zo de Ka`bah. In dat jaar werd de Profeet Muhammad (v.z.m.h.) geboren.

Ababil heeft als meest fundamentele taak, de harmonische ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind, volgens de Islam en gericht op de Nederlandse samenleving te volgen. Daarbij vinden wij een rustige sfeer erg belangrijk. Samen met de ouders zorgen de leerkrachten ervoor dat alle kinderen hun mogelijkheden ten volle benutten. Een goed contact tussen ouders en de school vinden wij erg belangrijk.

Ababil is een islamitische basisschool en het is de tweede school van de Stichting Islamitisch College in Schiedam. De eerste school, “El Furkan” die in 1990 is gestart, is gehuisvest aan de Eduard van Beinumlaan 61 aan de rand van de Schiedamse wijk Groenoord.

Ababil is gehuisvest aan de Dr. Kuyperlaan 12 in de wijk Nieuwland in Schiedam.

Wij vinden het heel belangrijk dat onze kinderen goed onderwijs krijgen. Hiervoor wordt er een uitgebreid kwaliteitsplan gemaakt, het “schoolplan”. Aan onze scholen worden godsdienst- en/of vormend onderwijs op islamitische grondslag geven. De leerlingen van onze school stromen uit naar diverse vormen van voortgezet onderwijs, van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs tot gymnasium.

Het “basisonderwijs” is het onderwijs dat bestemd is voor kinderen vanaf 4 jaar. Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs”, zo luidt de letterlijke tekst van de Wet op het basisonderwijs die voor alle basisscholen in Nederland geldt, dus ook voor onze school.

De basisschool duurt in principe acht jaar. Enkele kinderen kunnen dit in kortere tijd, anderen hebben er wat langer voor nodig. De meeste kinderen gaan na acht jaar naar een vorm van voortgezet onderwijs.

Grondslag 

De Stichting gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de gelijkwaardigheid van en respect voor alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. De leerling kan een levensbeschouwing op basis van de Koran en Soennah opbouwen door deze als uitgangspunt te nemen en van daaruit een eigen inbreng te hebben.

De Stichting gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de gelijkwaardigheid van en respect voor alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. De leerling kan een levensbeschouwing op basis van de Koran en Soennah opbouwen door deze als uitgangspunt te nemen en van daaruit een eigen inbreng te hebben. 

Doel 
De Stichting stelt zich ten doel, het geven of doen geven van onderwijs aan voornamelijk moslim, maar ook aan niet-moslim kinderen. Ouders moeten er wel rekening mee houden dat alle kinderen bij ons op school in de islam worden gevormd.  
Godsdienst en vormend onderwijs 

Aan de door de Stichting beheerde scholen moet godsdienst- en/of vormend onderwijs op islamitische grondslag worden gegeven. De onderwijsgevende dient daarbij een positief ingestelde procesbegeleider te zijn. De school zal bevorderen dat het kind zich bewust wordt van zijn rechten, plichten en verantwoordelijkheden ten aanzien van Allah, zichzelf en de medemens en dat het daarbij een positieve instelling ontwikkelt.

Eveneens rekent de school het zich als taak het kind te leren alle mensen als gelijkwaardig te accepteren ongeacht nationaliteit, ras, geloof, leeftijd, geslacht of politieke overtuiging.

Het bestuur zal er met de schoolleiding voor zorgen dat vanuit de school al het mogelijke zal worden gedaan om het boven omschreven beleid te realiseren. Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij het door het bestuur geformuleerde beleid onderschrijven en ten uitvoer brengen. Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij, wanneer zij hun kinderen aan de school toevertrouwen, zich positief opstellen ten aanzien van het beleid en indien nodig hun steun en medewerking verlenen.

 
Visie onderwijskundige didactiek en pedagogie 

In de eerste plaats is islamitisch onderwijs sterk verweven met islamitische opvoeding en dus met islamitische religie. In de tweede plaats zijn er verschillende opvattingen over de toevoeging ”islamitisch” mogelijk. Onze islamitische basisscholen zijn scholen die zich op de Nederlandse samenleving richten.

Ook de uitgangspunten van de Islam zijn stevig verankerd. De combinatie van de ankers uit de Islam en de Nederlandse opvattingen over onderwijs maken het keuzeproces tot een uitdaging. In onze geloofsovertuiging vinden we de meest basale richtlijnen voor het handelen in de school, die in de volgende punten kunnen worden samengevat:

  1. Elk mens wordt gezien als een uniek wezen; 
    1. De islamitische opvoeding van de mens, die gebaseerd is op het geloof en zijn normen,     waarden en gedragsregels, wordt beschreven in de Koran en de Soennah. Deze leggen ook de basis voor het islamitisch onderwijs.
  1. Het gezin is de basis voor de opvoeding. Het voorbeeld voor de kinderen wordt in het       gezin gegeven. Er wordt gestreefd naar eenheid van opvoeding en onderwijs, waarbij de school een aanvulling is op de gezinssituatie.
  2. Het onderwijs is erop gericht de drie dimensies van de mens (het hart, het verstand en het lichaam) op de juiste wijze, met het juiste voedsel, door middel van de juiste ‘voeding’ en dosering en onderling in balans, (op) te voeden
  3. Verschillen tussen mensen kunnen een bron vormen van verrijking en vormen daarom een uitdaging voor de school. De kinderen leren van elkaar en met elkaar en er is respect voor de onderlinge verschillen.
  4. Elk kind is van nature tot het goede geneigd. De opvoeders, de omgeving en het karakter van het kind zijn allemaal medebepalend voor de keuzes die het kind in zijn leven zal maken. Al deze factoren moeten op elkaar worden afgestemd vanuit de richtlijnen die de Islam ons biedt.
 

 

Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    Ababil - 2013 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU